PTS auktion av 700 MHz-bandet


I takt med att datatrafiken har ökat så kraftigt de senaste tio åren är mobilnäten nu alltmer belastade och spektrum börjar bli en flaskhals för att kunna fortsätta med ökad dataanvändning utan att nytt spektrum tilldelas och tas i bruk. Nästa tilldelning av spektrum för mobilkommunikation är 700 MHz och det kommer att auktioneras ut av PTS i slutet av 2018. För att undvika att det bara blir en av operatörerna som lägger bud och beslag på allt inom 700-bandet så vore det nödvändigt med ett så kallat spektrumtak.

Spektrumet räknas som lågbandigt och har god yttäckning och inträngningsförmåga i byggnader. Men det har begränsad möjlighet till hög kapacitet jämfört med mer högfrekventa spektrum. Spektrumet är väldigt attraktivt för samtliga operatörer då det är det första som kan realistiskt kan bidra till nationell yttäckning av 5G.

Alternativet att inte använda 700 MHz för den initiala 5G-utbyggnaden skulle vara att nyttja redan existerande 4G-spektrum i låga band. Det är dock i praktiken en dålig idé då 4G kommer att vara fullt utnyttjat både på kort och medellång sikt, vilket innebär att nytt spektrum för att bygga 5G är en nödvändighet. Men för att undvika att det bara blir en av operatörerna som lägger bud och beslag på allt inom 700-bandet så vore det nödvändigt med ett så kallat spektrumtak. Utan ett fungerande spektrumtak finns en stor risk att en monopolsituation för 5G uppstår i Sverige vilket vore väldigt ogynnsamt för utbyggnaden av 5G. Vi har sett i samband med utbyggnaden av både 3G och 4G att det är nödvändigt med konkurrens för att näten ska byggas ut i en snabb takt och över hela landet.

I Sverige finns det delar av spektrumet inom 700-bandet som ska auktioneras ut som inte har auktionerats ut i andra delar av världen och därmed saknas hårdvara i form av terminaler. Det innebär att dessa delar av spektrumet är närmast oanvändbart och kan inte tas i beaktande när man talar om ett i praktiken fungerande spektrumtak. En aktör kan i praktiken köpa allt relevant spektrum inom 700-bandet och det skulle då motverka en sund konkurrens och snabb utbyggnad av 5G. För att sträva mot regeringens nationella digitaliseringsmål behöver flera operatörer garanteras att få ta del av de delar av 700 MHz-spektrumet som faktiskt kan användas.